PGSLOT

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร 01

The Revenue Department หรือ กรมสรรพากร ส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ได้เริ่มก่อตั้ง ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2433 โดยมีหน้าที่ จัดเก็บภาษี จากฐานรายได้ และฐานการบีิโภค ภายในประเทศตามประมวลรัษฎากร และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นรายได้ให้กับรัฐบาล นำมาใช้พัฒนาประเทศ ซึ่งได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม อากรแสตมป์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • เป็นภาษีประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร ซึ่งมีบุคคลธรรมดา เป็นผู้เสียภาษี เมื่อตัวเองมีรายได้ ยิ่งมีเงินได้มาก อัตราภาาีก็จะยิ่งสูง แบบชั้นบันได ปัจจุบันอัตราภาษี สุงสุดอยู่ที่ 35 % โดยมี กรมสรรพากร ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ
 • ผู้มีแหล่งเงินได้ในประเทศไทย ไม่ว่าจะทำงานที่ไทย กิจการในไทย หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ในไทย จะต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทย
 • สำหรับผู้ที่มีแหล่งเงินได้ต่างประเทศ ซึ่งปกติแล้วจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้กับประเทศไทย ถ้าหากอยู่ในประเทศไทย ครบ 180 วัน เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย โดยในปีภาษีนั้น ๆ ปีปฏิทิน นับตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปีนั้น ๆ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 • ภาษีประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร ซึ่งมีบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นผู้เสียภาษี ปัจจุบันอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุดจะอยู่ที่ 20 % โดยมี กรมสรรพากร เป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บ เช่นกัน
 • การคำนวณ ภาษีเงินได้นิติบุคคล จะคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิ ที่เกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เป็นเวลา 12 เดือน หรืออาจจะสั้นกว่านี้แล้วแต่ว่าอยู่ในกรณีไหน 
 • จะต้องประเมินรายได้ของตนเอง ใช้เกณฑ์สิทธิ์ว่า เป็นเงินได้หรือค่าใช้จ่ายในวันที่เกิดสิทธิ ที่จะได้รับ แล้วหลังจากนั้น ก็ยื่นรายการเกี่ยวกับการเงินของตนเอง พร้อมกับชำระภาษีด้วยตัวเองด้วย 
กรมสรรพากร 02

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ภาษีประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร โดยจัดเก็บจาก มูลค่า ของการซื้อ – ขายสินค้า หรือบริการในประเทศ และ การนำเข้าสินค้า โดยปกติแล้วผู้ประกอบการ จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7 % จากผู้บริโภค จากนั้นก็นำส่งให้ กรมสรรพากร ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการจัดเก็บ
 • อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ปกติแล้วจะจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม อยู่ในอัตรา คงที่ 7 % โดยคำนวณมาจากภาษีมุลค่าเพิ่ม 6.3 % + ภาษี ท้องถิ่น 0.7 %
 •  ผู้ประกอบการที่มียอดขายทั้งปี เกิน 1,800,000 หรือเฉลี่ยเดือนละ 150,000 บาทโดยปกติแล้วจะถูกบังคับให้จดทะเบียน VAT ตามกฎหมายภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีมุลค่าของฐานภาาีเกิน 1,800,000 บาท
 • หากเป็น สินค้า ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสีย VAT เช่น ขายเนื้อสัตว์ หรือ ผักสด เป็นต้น 
 • โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นภาษีมุลค่าเพิ่ม เป้นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษี

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • ภาษี ประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร จัดเก็บกิจการบางประเภท ที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษแยกต่างหาก จากภาษีมุลค่าเพิ่ม โดยมี กรมสรรพากร เป้นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ
 • กิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต การรับจำนำ ขายหลักทรัพย์ ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้า หรือหากำไร ธุรกิจแฟ็กเตอริง 

อากรแสตมป์ 

กรมสรรพากร 03
 • ภาษี ประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร จัดเก็บในรูปของดวงแสตมป์ ที่ใช้ สำหรับปิดบนเอกสารราชการ และหนังสือสัญญาต่าง ๆ 
 • สามารถซื้อแตสมป์อากร ได้ที่สำนักงานสรรพากรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ 
 • อากรแสตมป์ เรียกว่าแสตมป์ก็จริง แต่ไม่สามารถหาซื้อที่ไปรษณีย์ได้ 
 • อากรแสตมป์ไม่ใช่ดวงตราไปรษณียากร จึงไม่สามารถนำไปใช้ปิดซองจดหมายได้

บทความที่น่าสนใจ :