PGSLOT

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่พัฒนาธุรกิจการค่าต่างๆของไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและให้การแนะนำกับผู้ประกอบการเช่น การทำบัญชีการจัดทำบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีไว้ ดังนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 01

1.จัดให้มีการทำบัญชีเมื่อมีการประกอบธุรกิจโดยจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

-การจัดทำบัญชี เริ่มจัดทำบัญชีตามวันที่กำหนด ดังนี้

-ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด

-เริ่มทำบัญชีนับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

-นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแประกอบกิจการในประเทศไทย / กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร / สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจำ →เริ่มทำบัญชีนับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ

2.การปิดบัญชี

  กรณีที่ปิดบัญชีไม่ครบ 12 เดือน คือ

 1) รอบบัญชีแรก

 2) รอบปีบัญชีที่ได้ขออนุญาตเปลี่ยนวันสิ้นสุดต่อสารวัตรใหญ่บัญชี หรือ สารวัตรบัญชี

– สถาณที่ประกอบธุรกิจเป็นประจำ ซึ่งมีหน้าที่จะต้องจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องปิดบัญชี  พร้อมกับสำนักงานใหญ่

3. จัดทำบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ตามมาตรฐานการบัญชี

– ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ

 1. บัญชีรายวัน
 2. บัญชีแยกประเภท
 3. บัญชีสินค้า
 4. บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยกประเภทย่อย ตามความจำเป็นแก่การทำบัญชีของธุรกิจ 
 • ข้อความและรายการบัญชีที่ต้องมี
 • ระยะเวาที่ต้องลงรายการในบัญชี
 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

      เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลง รายการในบัญชี ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

1) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก

2)เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก

3)เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง

4. จัดทำงบการเงินและนำส่งงบการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

 1) งบการเงิน หมายถึง รายงานผการดำเนินงานฐานะการเงิน หรือ การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ไม่ว่าจะรายงานโดย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของของผู้ถือหุ้น งบประกอบ หรือ หมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคำอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

การจัดทำงบการเงินจะต้องเป็นไปตามรายการย่อ คือ รายการที่ควรจะต้องแสดงซึ่งกำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554

– รูปแบบรายการย่อในงบการเงิน แบ่งเป็น 5 แบบ ตามประเภทของธุรกิจ

 • แบบ1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
 • แบบ2 บริษัท จำกัด
 • แบบ3 บริษัทมหาชน จำกัด
 • แบบ4 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 • แบบ5 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 02

อำนาจหน้าที่ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีดังต่อไปนี้

1. พัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า

2. ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3. ดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า กฎหมายว่าด้วยหอการค้า กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ให้บริการข้อมูล เอกสารทะเบียนธุรกิจ และข้อมูลธุรกิจอื่น และรับรองรายการทางทะเบียนธุรกิจ

5. ปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1. ตรวจพิจารณาและรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คำขอจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เลิก และเสร็จการชำระบัญชี ของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดตามเขตอำนาจ

2. ตรวจพิจารณาและรับจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลง และเลิกประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดตามเขตอำนาจ

3. การจัดทำและออกหนังสือรับรองรายการทางทะเบียน ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัท ใบทะเบียนพาณิชย์ และเอกสารอื่นที่นายทะเบียนรับรอง รวมทั้งการบริการตรวจค้น คัดสำเนาเอกสารทะเบียนและเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ

4. การบริการแนะนำ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนหรือการขออนุญาตตามกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อบรมออนไลน์ และงานอื่นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การบริการตรวจพิจารณาเบื้องต้นคำขอจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและติดต่อประสานงานระหว่างผู้ขอจดทะเบียนกับสำนักทะเบียนธุรกิจ

6. การถอนทะเบียนบริษัทร้างและจดชื่อบริษัทร้างคืนสู่ทะเบียน

7. การรับและตรวจพิจารณาคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมให้คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย และเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด

8. การบริการรับงบการเงินประจำปี บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งออกหนังสือเตือนและติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

9. การบริการแนะนำ ส่งเสริมและเผยแพร่มาตรฐานในการจัดทำบัญชีแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

10. ควบคุมการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

11. จดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและยกเลิกสมาคมการค้าและหอการค้า

12. ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันการค้า

13. ให้คำแนะนำและประสานข้อมูล ดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคแก่ผู้ประกอบการ สถาบันการค้า และธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

14. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง

15. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี

16. กำกับดูแลสถาบันการค้าให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ

17. การบริการแนะนำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดหนังสือรับรอง ด้านอื่น ๆ

18. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและนำเงินรายได้แผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน

19. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พหลโยธิน

บทความที่น่าสนใจ supergaming.game