PGSLOT

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 01

กรมส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษา แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นที่มีการจัดตั้งขึ้น โดยมีลักษณะที่คล้ายกันทั่วประเทศ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 • องค์การบริหารส่วนเทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) 
 • องค์กรการบริหารส่วนตำบล 

โดยแต่ละประเภทจะมีการกำหนดลักษณะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยจะมีกฎหมายที่กำหนดวิธีการในการจัดตั้ง รูปแบบการบริหารจัดการ อำนาจหน้าที่ วิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การคลังและงบประมาณเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะหรือองค์ประกอบบางประการแตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว ๆ ไป ความแตกต่างเป็นเพราะ ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ  เช่น เป็นท้องถิ่นที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก เป็นท้องถิ่นที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น หรือ เป็นท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นต้น 

โดยลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้นทำให้การใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปไม่เหมาะสม ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการคิดค้นหารูปแบบการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นประจำอำเภอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 03
 • ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรม ในเขตพื้นที่อำเภอ
 • อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และ สนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของนาย  อำเภอเฉพาะด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ปฏิบัติงานร่วม หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับอำเภอ / กิ่งอำเภอ โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • การอำนวยการแก่นายอำเภอ / ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ในกรณีการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ / กิ่งอำเภอ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น นครราชสีมา
 • การประสานงานเกี่ยวกับ การพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบ กฎหมายและการบริหารงานทั่วไป
 • การให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบการเงินบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • การประสานการกำหนดการ กับส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ / กิ่งอำเภอ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับ การเงิน บัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ / กิ่งอำเภอ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

 • งานบริหารทั่วไป  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน ประกอบด้วยงานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์ การจัดเวรดูแลสถานที่ทำงาน งานเลขานุการหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด  กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกิ่งอำเภอ อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และ สนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • การขออนุญาต ลาในกรณีต่าง ๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับบำเหน็จบำนาญ และ การอนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ และ ลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำหน้าที่อะไรบ้าง ? 

 • ส่งเสริมการสนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะ และการศึกษาในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 • กำหนดแนวทาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่น จังหวัด เชียงใหม่ และจัดทำมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 • ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบมายเท่านั้น ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย และรัเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 • พัฒนาบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 • ส่งเสริมภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัด เพื่อเปฌนมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำกับ และดูแลให้เป็นไปปตามมาตรฐาน
 • ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 • ส่งเสริม และสนับสนุนในการจัดทำ ประสานงาน และ บูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น วางระบบในการติดตาม การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนราชการสำนักส่งเสริมการปกครอง 

ราชการส่วนกลาง

ประกอบไปด้วย สำนักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่นสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาส่งเสริมบริหารงานท้องถิ่น นโยบายและแผน 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 75 จังหวัด ประกาศ ผล สอบ สาย บริหาร ท้องถิ่น 2563 และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ / กิ่งอำเภอ จำนวน 880 แห่ง 

บทความที่น่าสนใจ supergaming.game